ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı, OHSAS 18001 yerine 12-13 Mart 2018' te İngilizce olarak yayınlandı. ISO 45001 türkçe olarak TSE tarafından yayınlandı.

ISO 45001 belgesi nedir?

ISO 45001 belgesi için 2018 Türkçe standard tse tarafından yayınlandı. ISO 45001 iş güvenliği ve sağlığı belgesi almak isteyen firmalar bundan sonraki süreçlerde mevcut OHSAS Yönetim Sistemlerini ISO 45001:2018 standartına göre revize etmeleri (güncellemeleri) gerekiyor. ISO 45001 belgelendirme için dokümantasyon sürecini tamamlayan kuruluşlar ISO 45001 sertifikası ve denetimi için başvuruda bulunabileceklerdir. (OHSAS 18001 yerine uygulanacak olan ISO standartıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarını sağ-lamaya yardımcı olan ISO 45001 standart maddeleri /şartları kuruluşta uygulandığında alınacak olan belgenin adıdır.)

ISO 45001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 45001 belgesi nedir nasıl alınır İş Sağlığı ve Güvenliği Standartı olarak OHSAS standartının yerini almak üzere ISO tarafından yayınlanarak yürürlüğe alınmıştır. Eski iş güvenliği belgelerini yenilemek isteyen firmaların süreç içerisinde İSG standartını satın alarak mevcut sistemlerini ISO 45001 'e doğru geliştirebilirler. ISO 45001 belgesi almak için öncelikle, varsa mevcut Ohsas Sisteminizi ISO 45001 olarak revize etmeniz veya değilseniz sıfırdan ISO 45001:2018 ISG Yönetim Sistemini kurmanız gerekmektedir.

ISO 45001 Eğitimi

ISO 45001 standardı öğrenmek için önce ISO 45001:2018 eğitimi almak mümkün. Eğitim sonrasında Akreditasyona sahip ISO 45001 belgesi için standard geçişinin beklenmesi gerekmektedir. ISO 45001:2018 İş Güvenliği eğitimini firmanızda verebiliriz, talep edildiği takdirde danışmanlık hizmeti de vermekteyiz. ISO 45001:2018 eğitimi toplam 2 gün sürüyor, 1. günde ISO 45001 standard maddelerinin anlaşılması, 2. gündeyse ISO 45001 dokümantasyonu hazırlama, tümüyle uygulama ağırlıklı olarak gerçekleştirilmektedir. ISO 45001; Risk Temelli Düşünme, Liderlik gibi yeni Kalite Yönetim Sistemi yapısını uygulamaktadır. Böylece tüm ISO standardları ile Entegre Yönetim Sistemi anlayışıyla çok daha kolay uygulanabilecektir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İşyerlerinde işlerin gerçekleştirilme sürecinde, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkilerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla sis-temli ve bilimsel bir şekilde tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi ve bu tehlikelere ve risklere yönelik önlemlerin alınması çalışmalarının gerçekleştirildiği yaklaşıma İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi denir.

OHSAS'IN TARİHÇESİ

Kılavuz niteliği taşıyan ilk sağlık ve güvenlik standardı olan "BS 8800 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistem Rehberi"ni 1996'da İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) yayınlamıştır. Bu ilk standart kurumların belgelendirilmesine yönelik bir temel teşkil etmemekteydi. Sonraları başka belgelendirme kuruluşları da bu konuda standartlar yayınlamışlardır. Ancak yayınlanan bu standartlar BS 8800'u temel almalarına rağmen birbirlerinden içerik ve uygulama bakımından farklılıklar göstermekteydi. Bunun üzerine BSI öncülüğünde uluslararası kabul edilebilecek bir sağlık ve güvenlik standardı hazırlanmasına yönelik bir komisyon toplanarak 1999 da OHSAS 18001 standardı oluşturuldu. Hazırlanan bu standart, 2001 yılında TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından kabul edildi ve TS-18001 olarak yayınlandı.

TS 18001 İLE İLGİLİ BAZI TANIMLAR:

KAZA: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay.
ZARAR: İnsanların yaralanması, hastalanması, malın, çalışılan yerin zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine neden olabilecek potansiyel kaynak ve durum.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: Çalışanların, geçici işçilerin, müteahhit personelin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların refahını etkileyen faktörler ve şartlar.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ: Firma faaliyetleri ile ilgili İSG risklerinin yönetimini kolaylaştıran, tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır. Firma yapısını, faaliyet planlarını, sorumlulukları, proses ve prosedürleri ve İSG politikasının geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi, başarılması, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi için kaynakları kapsar.
RİSK DEGERLENDİRMESİ: Tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riskin kabül edilip edilemeyeceğine karar vermek. 2018 yılından itibaren sistem ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ olarak uygulanmaktadır.

45001 ÇALIŞMA AŞAMALARI

1- Projeye Başlangıç Hazırlıklarının Yapılması. 2- Mevcut Durum Analizinin Yapılması. 3- Gerekli Eğitimlerin Verilmesi. 4- Sistem Dokümantasyonunun Oluşturulması. 5- Sistemin Uygulanması. 6- İç Tetkiklerin Yapılması. 7- Belgelendirme Başvurusunun Yapılması.

Genel Olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'ni Uygulayan Kurumlar:

 • İSG risklerini belirlemiş ve bu riskleri gerekli önlemlerle asgari seviyeye indirmiş,
 • İlgili mevzuat, yasa ve kanunların gerekliliklerini yerine getirmiş,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği hedefleri belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için yönetim programları geliştirmiş,
 • Gerekli eğitimleri uygun kişilere sağlamış,
 • Acil durumlara (kazalar, vb) yönelik gerekli Planları yapmış,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin performansını denetimlerle izleyen,
 • İzleme sonuçlarına bağlı olarak gerektiğinde iyileştirme faaliyetlerini başlatan,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği'ne yönelik çalışmalarını dokümante eden ve sonuçlarını kayıt altına alan kurumlardır.
 • İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ HAKKINDA GENEL BİLGİ:

  İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır.
  Ülkemizde İSG faaliyetleri kişisel koruyucuların kullanımını çağrıştırmakta ve geleneksel olarak ayrıca yapılması gereken iş olarak algılanmaktadır. İSG Yönetim Sistemiyle, çalışanlar, yönetenler ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açık hale getirilerek çalışanların katılımını sağlayacaktır.
  Bu sistemle, çalışanlar, İSG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalara uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği, uygun İSG eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır, performansını izleyen,izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta İSG faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.

  OHSAS 18000'İN YARARLARI

  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nin sağladığı yararlar şunlardır:

 • Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak.
 • Çalışan motivasyonu ve çalışan katılımını artırmak.
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirgeyerek, iş veriminde artışın sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesi.
 • Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılması neticesinde işletme güvenliğinin sağlanması.
 • Ulusal ve uluslararası yasa ve standartlara uyum sağlamak.
 • iş performansını artırmak;
 • Diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı, sorumlu bir imaj yaratmak.
 • Rakiplere karşı üstünlük sağlamak.
 • Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığının kanıtlanabilmesi